0

ABOUT US

บริษัท แซดทูเอช อินเทค จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2552 บริษัทดำเนินกิจการ การนำเข้า อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน เครื่องจักร SMT ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ เป็นสำคัญ และยังให้บริการสินค้าดังกล่าวอีกด้วย กลุ่มลูกค้าของบริษัท คือ ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในประเทศไทย